صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

 

درسير مراحل اداري و در دست اقدام مي باشد

 

***

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

شوراي عالي انفورماتيك كشور

 

www.shci.ir