صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

 

داراي گواهي تائيديه فني نرم افزار

به شماره 102663 مورخ 26/4/91

از

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

شوراي عالي انفورماتيك كشور

 

www.shci.ir