صفحه نخستمحصولاتپرداختاخبارنمايندگانقوانيننظرسنجيدرباره ماارتباط با ماهمكارياعضاجستجوموسسه شتاب ارتباطات سامان پيشرو در طرحهاي نوين ارتباطي

آگهي هاي شتاب كارآفرينان ارتباطات شتاب ارتباطات سارمت ياب خبرخط پاساژ غذاياب رند همسان پول يادبود

 

 

"ليست محصولات"

 

رديف تصوير وضعيت عنوان مبلغ(ريال) حجم بيشتر دريافت پستي دانلود
1

فعال

 

سامانه متمركز آگهي هاي كشور "شتاب" تعرفه -
2

دردست اقدام

نرم افزار كارآفرينان ارتباطات(نسخه1) 100000 3mb
3

دردست اقدام

نرم افزار شتاب ارتباطات (نسخه2) 900000 1mb
4 ?

دردست اقدام

سامانه سارمت - -
5 ?

دردست اقدام

سامانه ياب - -
6 ?

دردست اقدام

سامانه خبرخط - -
7 ?

دردست اقدام

سامانه پاساژ - -
8 ?

دردست اقدام

سامانه غذاياب - -
9 ?

دردست اقدام

سامانه رند - -
10 ?

دردست اقدام

سامانه همسان - -
11 ?

دردست اقدام

سامانه پول - -
12 ?

دردست اقدام

سامانه يادبود - -